Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – pierwszy krok w Poznaniu

E

Rada Miasta Poznania podjęła dziś uchwałę 239/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przyjęcia przez Miasto Poznań EUROPEJSKIEJ KARTY RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN W ŻYCIU LOKALNYM, która jest kompleksowym narzędziem budowania polityk wsparcia dla różnorodnych grup i osób zagrożonych wykluczeniem w ponad 1700 samorządach w Europie.

Przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym to zobowiązanie do wypracowania i wdrożenia Równościowego Planu Działania w ciągu maksymalnie dwóch lat. Proces i metodologia budowania Równościowego Planu Działania mają być zaplanowane w taki sposób, aby zagwarantować aktywne włączenie wszystkich aktorów społecznych, czyli: organizacje pożytku publicznego, instytucje, biznes oraz osoby indywidualne.

Uzasadnienie dla uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta 
Miasta Poznania w zakresie 
przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Równość kobiet i mężczyzn to podstawowe prawo wszystkich i istotna wartość każdej demokracji. Po to, aby ją osiągnąć, nie wystarczy jej prawnie uznawać, ale trzeba ją rzeczywiście stosować we wszystkich aspektach życia: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym  została opracowana przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) w 2006 r. i jest rekomendowana przez szereg partnerów europejskich samorządów lokalnych i regionalnych, w tym Związek Miast Polskich. Karta zobowiązuje europejskie samorządy lokalne i regionalne do użycia ich kompetencji i wpływów w celu osiągnięcia większej równości w swojej społeczności. Karta jest sprawdzonym narzędziem stosowanym w 1736 samorządach europejskich i przyjmując ją, Poznań wchodzi do wspólnoty tych europejskich miast i regionów.

Karta wspiera zapewnienie spójnego kierunku i sposobu realizacji najwyższych wartości wspólnych dla wszystkich w mieście, niezależnie od światopoglądu czy przekonań. Uznając, że idea praw człowieka i równego traktowanie bez względu na płeć i inne aspekty tożsamości człowieka, jest wspólna dla wartości chrześcijańskich i laickich, pragniemy wdrażać i stosować przez aktywne działanie i planowanie rozwiązań zasadę równości szans we wszystkich aspektach życia.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, dzięki swojej kompleksowej konstrukcji łączy potrzeby różnych grup mieszkanek i mieszkańców. Dlatego stanowi podstawę do wypracowywania systemowych polityk wsparcia dla różnorodnych grup i osób zagrożonych wykluczeniem.

Przyjęcie i wdrożenie przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym pozwoli nazwać i usystematyzować już realizowane i wdrażane polityki i działania ukierunkowane na różne grupy (takie jak polityka senioralna, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rodzin, osób zagrożonych bezdomnością, osób i grup narażonych na dyskryminację), jednocześnie wskazując te obszary, które wymagają wzmocnienia czy zbudowania polityk wsparcia.

Dzięki wsparciu Rady Gmin i Regionów Europy oraz Komisji Europejskiej przyjęcie Karty gwarantuje dostęp do wypracowanych i udoskonalanych narzędzi do planowania i monitorowania polityk i praktyk w samorządach, pozwala na wykorzystywanie opracowanych i stosowanych wskaźników oceny stopnia wdrożenia Karty, zapewnia benchmarking (analizę porównawczą) oraz możliwość współpracy na arenie międzynarodowej w ramach platformy wymiany wzajemnych doświadczeń i praktyk (twinning). 

Dzięki wypracowanym i dostępnym dla sygnatariuszy narzędziom, Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym pozwala na realne wdrażanie deklarowanych działań, będąc gwarantem przejścia od równych praw do równych szans we wszystkich prezentowanych w 30 artykułach Karty dziedzinach życia i sferach funkcjonowania osób. 

Przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym wiąże się ze zobowiązaniem wypracowania i wdrożenia Równościowego Planu Działaniaw ciągu maksymalnie dwóch lat. Proces i metodologia budowania Równościowego Planu Działania gwarantuje aktywne włączenie wszystkich aktorów społecznych, w tym organizacji pożytku publicznego, instytucji oraz osób indywidualnych.  Jest to zgodne ze strategiczną misją Miasta zawartą w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, która zakłada kształtowanie warunków do współtworzenia miasta przez wszystkich mieszkańców. Wartości związane z misją Poznania to otwartość, czyli wolność myśli i działań, współodpowiedzialność, także za słabszych i wykluczonych, oraz współtworzenie miasta oparte na wzajemnym zaufaniu, dialogu, kreatywności i ciągłym dążeniu do poprawy. 

Każdy z 5 priorytetów strategicznych przyjętych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ przewiduje źródła zewnętrznego finasowania, jakim są fundusze unijne, a korzystanie z nich wymaga stosowania wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym staje się inspiracją i gwarancją, że ta zasada jest realizowana właściwie.

Przyjęcie Karty i systematyczne wdrażanie jej założeń stanowi także walor promocyjny Poznania, który jako miasto otwarte na różnorodność, wykorzystujące jej pożytki i zapewniające miejsce rozwoju każdemu człowiekowi, bez wzglądu na płeć i inne aspekty, a także włączające efekt synergii w rozwój, ma szansę przyciągać nowych mieszkańców oraz inwestorów.  

Pełny tekst: Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

przez Marta Mazurek

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.