Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w Poznaniu

E

Dzisiaj w Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce podczas dokończenia XXII Sesji Rady Miasta Poznania po gorącej dyskusji z udziałem m.in. europosłanki dr Agnieszki Kozłowskiej oraz prof. Bahy Kalinowskiej-Sufinowicz głosami radnych KO, Lewicy i niezrzeszonych 23 głosy za i 10 przeciw przyjęliśmy uchwałę (PU 404/20) w sprawie przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, co jest formalnym wyrazem zaangażowania Miasta Poznania w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, a także deklaracją wdrażania na terenie Miasta wynikających z niej zobowiązań. 

W lipcu 2019 r. Rada Miasta zobowiązała Prezydenta Miasta Poznania do podjęcia działań zmierzających do przyjęcia wspomnianej Karty po to, aby docelowo usystematyzować te działania, które są już w naszym mieście z powodzeniem realizowane w ramach polityk wsparcia różnych osób i grup (m.in. senioralnej, prorodzinnej, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, czy zagrożonych bezdomnością), a także po to, aby wyznaczyć kierunki dalszych usprawnień i nowych działań w tych obszarach, które wymagają wzmocnienia albo dopiero zbudowania polityki wsparcia. 

Przyjmując Kartę poznański samorząd zobowiązuje się do wypracowania i wdrożenia, w ciągu maksymalnie dwóch lat, Równościowego Planu Działania. W proces ten będą zaangażowane różne grupy społeczne – organizacje pożytku publicznego, instytucje, przedstawiciele biznesu oraz osoby indywidualne, a jego przyjęcie poprzedzą szerokie konsultacje społeczne.

Miasto Poznań  jako sygnatariusz Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym dołącza do grona ponad 1700 miast i regionów w Europie, będzie miało zagwarantowany dostęp do wypracowanych i stale udoskonalanych narzędzi służących planowaniu i monitorowaniu polityk i praktyk w samorządach, będzie mogło wykorzystać stosowane wskaźniki oceny stopnia wdrożenia Karty, będzie miało możliwość analiz porównawczych oraz współpracy na arenie międzynarodowej w celu wymiany doświadczeń i praktyk.

przez Marta Mazurek

Radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, główna specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności w Gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nauczycielka akademicka na Wydziale Neofilologii UAM.
W latach 2016-2018 pełniła funkcję pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom i m.in. zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała ogólnopolską samorządową Sieć dla Równości; zainspirowała przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.